Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.69/20) για την Αναβάθμιση Βασικού Συστήματος LS PRO (Προμήθεια Ενισχυτή, Tower και Δύο (2) Οθονών) για Κάλυψη Αναγκών Αιμοδυναμικού Τμήματος του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Α3Π6-Ν68

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 17/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/12/2020