Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αερόψυκτου Ψύκτη Ενιαίου Τύπου με Αριθμό Διακήρυξης 27/20, στο Πλαίσιο του Έργου «Βελτίωση Εγκατάστασης Κλιματισμού ΥΠΗΔ» (ΑΕΕ: 22/20) με ΑΔΑ: Ρ8Ξ26-ΧΚ1

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την Προμήθεια Αερόψυκτου Ψύκτη Ενιαίου Τύπου.

Αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC007877222

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ρ8Ξ26-ΧΚ1

Ρ8Ξ26-ΧΚ1

d-pr-27-20-206pay

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 17/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/12/2020