Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ. Δ.05/2020 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Λογισμικών Εξομοίωσης – ΑΔΑ:6Υ9Χ6-6ΓΣ

Το ΕΤΗΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια λογισμικών εξομοίωσης, CPV: 48320000-7, 48983000-2 ως τα είδη των Πινάκων της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/01/2021