Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 08/2020 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Κεραιών και Συναφούς Εξοπλισμού Μέτρησης Ραδιοσυχνοτήτων Τηλεχειρισμού Radar-ΑΔΑ:ΕΒΓΦ6-1ΩΦ

Το ΕΤΗΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια κεραιών και συναφούς εξοπλισμού μέτρησης ραδιοσυχνοτήτων τηλεχειρισμού radar, CPV: 32352000-5 και 31711422-7. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/01/2021