Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/20) της 117 ΠΜ για την Προμήθεια Λυχνίας Magnetron Radar RDR 350-ΑΔΑ 6ΑΩ46-ΤΔΤ

Η 117 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια λυχνίας magnetron και την παροχή
υπηρεσιών εγκατάστασης / παραμετροποίησης αυτής για κάλυψη αναγκών
μετεωρολογικού Radar RDR350 (CPV: 31711421-0 και 51000000-9), ως τα είδη-υπηρεσίες του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της
παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν.
4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (53.387,10€), χωρίς ΦΠΑ (66.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24%).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%A946-%CE%A4%CE%94%CE%A4

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 6ΑΩ46-ΤΔΤ

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ:20PROC007849482

6ΑΩ46-ΤΔΤ

Περίληψη

Διακήρυξη με ΑΔΑΜ & ΑΔΑ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 21/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/12/2020