Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/2020) για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ)- ΑΔΑ : 6Χ1Φ6-4Μ0

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο κατά άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές,  με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ.Π) διάρκειας δύο (2) ετών, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας Χώρων της ΕΜΥ. Η συνολική προϋπολογισθείσα  αξία για δύο έτη ανέρχεται σε ποσό τριάντα μία χιλιάδων διακοσίων ευρώ (31,200,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, [15.600,00 ανά έτος], ή  τριάντα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ (38.688,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων [19.344,00 ανά έτος].

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/01/2021