Διαγωνισμός Έργου “Αποπεράτωση Ημιτελούς Πολυκατοικίας Π-11 στην 110ΠΜ (110ΠΜ-20-02)” ΑΔΑ: ΨΚΚΒ6-39Ο

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/6375/Σ.1424/21-12-20/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αποπεράτωση Ημιτελούς Πολυκατοικίας Π-11 στην 110ΠΜ» (110ΠΜ-20-02) με Α.Α: 95010 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΚΚΒ6-39Ο

110ΠM_20_02_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

110ΠΜ_20_02_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

110ΠΜ-20-02_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

110ΠΜ-20-02_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΕΣΗΔΗΣ

110ΠΜ_20_02_ΤΕΥΔ

110ΠΜ_20_02_ΤΕΥΔ σε μορφή *.doc

110ΠΜ-20-02_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Π-11 110ΠΜ

110ΠΜ-20-02_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π-11 110ΠΜ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/02/2021