Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 10/2020 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Υλικού Προγραμματισμού-ΑΔΑ:ΨΡΤΛ6-ΑΞΑ

Το ΕΤΗΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια ενεργού εξοπλισμού τηλεχειρισμού Radar, CPV 30196000-9.Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/01/2021