Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/2020) για την Προμήθεια Αερίου Ηλίου προς Κάλυψη Αναγκών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ)- ΑΔΑ : 69ΜΒ6-6ΦΑ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο κατά άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές,  με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ.Π) διάρκειας ενός (1) έτους, για την προμήθεια Αερίου Ηλίου. Η συνολική προϋπολογισθείσα  αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (€ 74.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24%).

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/02/2021