Διαγωνισμός Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 114ΠΜ » (114ΠΜ-21-01) (ΑΔΑ: 64Τ46-Θ5Ρ)

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/1361/Σ.238/23-3-22/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 114ΠΜ » (114ΠΜ-21-01) με Α.Α: 185924 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 64Τ46-Θ5Ρ

ΕΕΕΣ

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

 

 

 

Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγματεύσεων Δ.01/22 της 111ΠΜ Εκμίσθωσης 240 Ελαιόδεντρων Α/Δ Αγχιάλου και 1.325 Ελαιόδεντρων 3ου ΠΕΚ

Η 111ΠΜ προκηρύσσει διαπραγματεύσεις με έγγραφες ανοικτές προσφορές, οι  οποίες θα συνεχιστούν με προφορικές προσφορές των διαγωνιζόμενων για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 240 ελαιόδεντρων του Α/Δ Αγχιάλου και 1.325 ελαιόδεντρων του 3ου ΠΕΚ.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 09/22) για την Προμήθεια 68 Ειδών Υλικών για την Υποστήριξη Α/Φ PZL-M18B/BS – ΑΔΑ : 6ΟΞΑ6-ΦΩΝ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια εξήντα οκτώ (68) ειδών υλικών για την υποστήριξη Α/Φ PZL-M18B/BS, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 524.216,09€ (πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι ευρώ και εννέα λεπτών), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και απαλλασσόμενου του ΦΠΑ.

∆ιακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/22 της 114ΠΜ για την Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου – ΑΔΑ: ΨΖΖΔ6-ΩΒ9

Η 114ΠΜ προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισµό σε Ευρώ µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής – αποκοµιδής αυτοφυούς χόρτου Μονάδος.

Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου με αντικείμενο την Εν Συνεχεία Υποστήριξη των Αναβαθμισμένων Συστημάτων Avionics και του Συναφούς Εξοπλισμού των Α/Φ F-4E PI 2000(ΑΔΑ:6ΖΔΔ6-6Ψ8)

  1. Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 6 και 31 του Ν.3978/11, προσκαλούμε για ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο επί του κειμένου της Τεχνικής Προδιαγραφής (ΤΠ) με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη των Αναβαθμισμένων Συστημάτων Avionics και του Συναφούς Εξοπλισμού των Α/Φ F-4E PI 2000»
  2. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον αποστολής σε αυτούς του σχεδίου ΤΠ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση c12.hafgs@haf.gr, με την ένδειξη «Συμμετοχή σε Τεχνικό Διάλογο» (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).

Διακήρυξη Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία υπ’αρίθμ. 14/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος ΒΕΛΟΣ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό σε ευρώ (€)  με την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρα 100, παρ.1.α. και 101 του Ν.3978/11 όπως ισχύει, με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την «Επισκευή Υλικών του Οπλικού Συστήματος ΒΕΛΟΣ». Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 424.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (24%), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ή στο ποσό των 525.760,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της 115ΠΜ (υπ’ αρίθμ. 12/22) για την Προμήθεια CSI Εξοπλισμού – ΑΔΑ: ΨΗΜΙ6-ΚΤ6

Η 115ΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια CSI Εξοπλισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 48.048,36συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 59.579,97, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 12/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 275.695,80 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 06 % ή  292.237,55 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 06%.

2. Δ.12_22 Προμήθεια ΦΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010196253)

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Φ.Ι. (Δ.12_22) (6ΜΩ26-Η5Ω)

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.12-22 (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) (22PROC010195431)

Προκήρυξη Σύμβασης Έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολής Ικάρων» (Τ-118E)

ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/ΔΑΕ/2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ)
(σύμφωνα με το Παράρτημα. V, Μέρος Γ ́ του ν.4412/2016)
1. Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) με τα κάτωθι στοιχεία:
Διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, Λεωφόρος Τατοΐου, ΤΚ 13671.
Κωδικός NUTS: ΕL-305.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (210)8193221, (210)8193212
Τηλεομοιοτυπία (FAX) : (210)8193212
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): c22.dae@haf.gr
Ιστοσελίδα: www.haf.gr/news/contests
διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.917/377/Σ.72/08-03-
2022/ΔΑΕ/Γ2 απόφαση της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΑΔΑ:63ΠΘ6-ΘΞΡ),
για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολής
Ικάρων» (Τ-118E).
2. Η παρούσα προκήρυξη και η Διακήρυξη του έργου θα δημοσιευτούν στο
ΚΗΜΔΗΣ. Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
www.haf.gr/news/contests. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ.
14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό διατίθενται
ελεύθερα, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της
πύλης www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ) με α/α ΣυσΤ-118E _ Περίληψη Διακήρυξης_s με ΑΔΑΜ και ΑΔΑτήματος 182261. Επιπρόσθετα, η
παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του
ν.4412/16 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr).
3. Αναθέτουσα Αρχή (ΔΑΕ) είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή με κύρια δραστηριότητα
την Άμυνα.
4. Κωδικός CPV: 45300000-0
5. Κωδικός NUTS: ΕL-305 (Ανατολική Αττική)
6. Περιγραφή έργου: Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η ενεργειακή
αναβάθμιση του κτηρίου Εστιατορίου και των κτηρίων Μοιρών 1, 2, 3 και 4 της Σχολής
Ικάρων η οποία περιλαμβάνει :
α. Θερμομόνωση κατακόρυφων όψεων και δωμάτων.
β. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
γ. Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τύπου led.
δ. Αναβάθμιση συστήματος θερμάνσεως/ κλιματισμού/ εξαερισμού/ ZNX.
ε. Διατάξεις αυτόματης λειτουργίας και ελέγχου.
στ. Εγκατάσταση Φ/Β συστοιχίας, και αφορά στην εκτέλεση των απαιτούμενων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
7. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 2.784.677,42€ (συμπεριλαμβανομένου
ΓΕ&ΟΕ 18% σύμφωνα με την παρ. 7(θ) του άρθρου 53 του ν.4412/16, απροβλέπτων
15%, απολογιστικών εργασιών και αναθεώρησης) και Φ.Π.Α. 668.322,58 €, ήτοι
συνολικού προϋπολογισμού 3.453.000,00€.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,
Απόφαση Ένταξης οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3334/31-03-2021 (ΑΔΑ: Ρ6Ω746ΜΤΛΡ-
67Π) και Αρ. Πρωτ. 51068/05-05-21/Υπ. Αναπ. & Επ. (ΑΔΑ:ΡΩΗ146ΜΤΛΡ-9ΡΘ), ΟΠΣ
5083929, ΣΑ: 2021ΣΕ23710002.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
10. Η προθεσμία περαίωσης έργου είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης (συμφωνητικού).
11. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
α. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών
σύμφωνα με το άρθρο 21, 22 και 23 της Διακήρυξης.
β. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
γ. Οι προσφέροντες από άλλα κράτη πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις
σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της Διακήρυξης.
12. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
13. Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.
14. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ/Υποσύστημα Έργων. Οι
προσφορές υποβάλλονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται
η 03-05-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
04-05-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών , θα
προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι
πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο, πλην των εγγυήσεων που
εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η
προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί είτε με
κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής
είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Ο οικονομικός φορέας θα
πρέπει να μεριμνήσει από την προηγούμενη ημέρα (από ώρα 07:00 έως 13:00) για την
έκδοση άδειας εισόδου στη ΔΑΕ.
15. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η
οποία θα προκύψει ύστερα από απόφαση ορισμού της Αναθέτουσας Αρχής.
16. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για
διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
17. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
18. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του
διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν.4412/16 και το άρθρο 4.3 της
Διακήρυξης.
19. Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων και
εξακοσίων ευρώ #55.600,00# ευρώ.
20. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση της
καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.
21. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 14-03-2022.
Δεκέλεια, Μάρτιος 2022

Τ-118E _ Περίληψη Διακήρυξης_s με ΑΔΑΜ και ΑΔΑ

 

Διαγωνισμός Έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας» (Μ.ΑΤΑ-21-01) ΑΔΑ: ΨΒΞΑ6-ΡΛ2

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/1015/Σ.168/4-3-22/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας» (Μ.ΑΤΑ-21-01) με Α.Α: 181682 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΒΞΑ6-ΡΛ2

Τεύχος μελέτης

Οικονομική προσφορά

ΕΕΕΣ

Διακήρυξη