∆ιακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/22 της 114ΠΜ για την Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου – ΑΔΑ: ΨΖΖΔ6-ΩΒ9

Η 114ΠΜ προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισµό σε Ευρώ µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής – αποκοµιδής αυτοφυούς χόρτου Μονάδος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/03/2022
Τελευταία τροποποίηση: 22/03/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/04/2022