Προκήρυξη Σύμβασης Έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολής Ικάρων» (Τ-118E)

ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/ΔΑΕ/2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ)
(σύμφωνα με το Παράρτημα. V, Μέρος Γ ́ του ν.4412/2016)
1. Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) με τα κάτωθι στοιχεία:
Διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, Λεωφόρος Τατοΐου, ΤΚ 13671.
Κωδικός NUTS: ΕL-305.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (210)8193221, (210)8193212
Τηλεομοιοτυπία (FAX) : (210)8193212
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): c22.dae@haf.gr
Ιστοσελίδα: www.haf.gr/news/contests
διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.917/377/Σ.72/08-03-
2022/ΔΑΕ/Γ2 απόφαση της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΑΔΑ:63ΠΘ6-ΘΞΡ),
για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολής
Ικάρων» (Τ-118E).
2. Η παρούσα προκήρυξη και η Διακήρυξη του έργου θα δημοσιευτούν στο
ΚΗΜΔΗΣ. Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
www.haf.gr/news/contests. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ.
14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό διατίθενται
ελεύθερα, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της
πύλης www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ) με α/α ΣυσΤ-118E _ Περίληψη Διακήρυξης_s με ΑΔΑΜ και ΑΔΑτήματος 182261. Επιπρόσθετα, η
παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του
ν.4412/16 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr).
3. Αναθέτουσα Αρχή (ΔΑΕ) είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή με κύρια δραστηριότητα
την Άμυνα.
4. Κωδικός CPV: 45300000-0
5. Κωδικός NUTS: ΕL-305 (Ανατολική Αττική)
6. Περιγραφή έργου: Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η ενεργειακή
αναβάθμιση του κτηρίου Εστιατορίου και των κτηρίων Μοιρών 1, 2, 3 και 4 της Σχολής
Ικάρων η οποία περιλαμβάνει :
α. Θερμομόνωση κατακόρυφων όψεων και δωμάτων.
β. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
γ. Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τύπου led.
δ. Αναβάθμιση συστήματος θερμάνσεως/ κλιματισμού/ εξαερισμού/ ZNX.
ε. Διατάξεις αυτόματης λειτουργίας και ελέγχου.
στ. Εγκατάσταση Φ/Β συστοιχίας, και αφορά στην εκτέλεση των απαιτούμενων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
7. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 2.784.677,42€ (συμπεριλαμβανομένου
ΓΕ&ΟΕ 18% σύμφωνα με την παρ. 7(θ) του άρθρου 53 του ν.4412/16, απροβλέπτων
15%, απολογιστικών εργασιών και αναθεώρησης) και Φ.Π.Α. 668.322,58 €, ήτοι
συνολικού προϋπολογισμού 3.453.000,00€.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,
Απόφαση Ένταξης οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3334/31-03-2021 (ΑΔΑ: Ρ6Ω746ΜΤΛΡ-
67Π) και Αρ. Πρωτ. 51068/05-05-21/Υπ. Αναπ. & Επ. (ΑΔΑ:ΡΩΗ146ΜΤΛΡ-9ΡΘ), ΟΠΣ
5083929, ΣΑ: 2021ΣΕ23710002.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
10. Η προθεσμία περαίωσης έργου είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης (συμφωνητικού).
11. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
α. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών
σύμφωνα με το άρθρο 21, 22 και 23 της Διακήρυξης.
β. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
γ. Οι προσφέροντες από άλλα κράτη πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις
σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της Διακήρυξης.
12. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
13. Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.
14. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ/Υποσύστημα Έργων. Οι
προσφορές υποβάλλονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται
η 03-05-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
04-05-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών , θα
προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι
πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο, πλην των εγγυήσεων που
εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η
προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί είτε με
κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής
είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Ο οικονομικός φορέας θα
πρέπει να μεριμνήσει από την προηγούμενη ημέρα (από ώρα 07:00 έως 13:00) για την
έκδοση άδειας εισόδου στη ΔΑΕ.
15. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η
οποία θα προκύψει ύστερα από απόφαση ορισμού της Αναθέτουσας Αρχής.
16. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για
διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
17. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
18. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του
διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν.4412/16 και το άρθρο 4.3 της
Διακήρυξης.
19. Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων και
εξακοσίων ευρώ #55.600,00# ευρώ.
20. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση της
καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.
21. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 14-03-2022.
Δεκέλεια, Μάρτιος 2022

Τ-118E _ Περίληψη Διακήρυξης_s με ΑΔΑΜ και ΑΔΑ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/03/2022
Τελευταία τροποποίηση: 14/03/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/05/2022