Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 12/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 275.695,80 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 06 % ή  292.237,55 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 06%.

2. Δ.12_22 Προμήθεια ΦΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010196253)

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Φ.Ι. (Δ.12_22) (6ΜΩ26-Η5Ω)

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.12-22 (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) (22PROC010195431)

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/03/2022
Τελευταία τροποποίηση: 14/03/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/04/2022