Διαγωνισμός Έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας» (Μ.ΑΤΑ-21-01) ΑΔΑ: ΨΒΞΑ6-ΡΛ2

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/1015/Σ.168/4-3-22/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας» (Μ.ΑΤΑ-21-01) με Α.Α: 181682 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΒΞΑ6-ΡΛ2

Τεύχος μελέτης

Οικονομική προσφορά

ΕΕΕΣ

Διακήρυξη

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/03/2022
Τελευταία τροποποίηση: 11/03/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/04/2022