Διαγωνισμός Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 114ΠΜ » (114ΠΜ-21-01) (ΑΔΑ: 64Τ46-Θ5Ρ)

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/1361/Σ.238/23-3-22/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 114ΠΜ » (114ΠΜ-21-01) με Α.Α: 185924 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 64Τ46-Θ5Ρ

ΕΕΕΣ

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/03/2022
Τελευταία τροποποίηση: 24/03/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/04/2022