Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της 115ΠΜ (υπ’ αρίθμ. 12/22) για την Προμήθεια CSI Εξοπλισμού – ΑΔΑ: ΨΗΜΙ6-ΚΤ6

Η 115ΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια CSI Εξοπλισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 48.048,36συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 59.579,97, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/03/2022
Τελευταία τροποποίηση: 15/03/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/04/2022