Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου με αντικείμενο την Εν Συνεχεία Υποστήριξη των Αναβαθμισμένων Συστημάτων Avionics και του Συναφούς Εξοπλισμού των Α/Φ F-4E PI 2000(ΑΔΑ:6ΖΔΔ6-6Ψ8)

  1. Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 6 και 31 του Ν.3978/11, προσκαλούμε για ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο επί του κειμένου της Τεχνικής Προδιαγραφής (ΤΠ) με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη των Αναβαθμισμένων Συστημάτων Avionics και του Συναφούς Εξοπλισμού των Α/Φ F-4E PI 2000»
  2. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον αποστολής σε αυτούς του σχεδίου ΤΠ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση c12.hafgs@haf.gr, με την ένδειξη «Συμμετοχή σε Τεχνικό Διάλογο» (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).
Ημερομηνία ανάρτησης: 21/03/2022
Τελευταία τροποποίηση: 04/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/05/2022