Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 09/22) για την Προμήθεια 68 Ειδών Υλικών για την Υποστήριξη Α/Φ PZL-M18B/BS – ΑΔΑ : 6ΟΞΑ6-ΦΩΝ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια εξήντα οκτώ (68) ειδών υλικών για την υποστήριξη Α/Φ PZL-M18B/BS, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 524.216,09€ (πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι ευρώ και εννέα λεπτών), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και απαλλασσόμενου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/03/2022
Τελευταία τροποποίηση: 23/03/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/04/2022