Διακήρυξη Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία υπ’αρίθμ. 14/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος ΒΕΛΟΣ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό σε ευρώ (€)  με την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρα 100, παρ.1.α. και 101 του Ν.3978/11 όπως ισχύει, με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την «Επισκευή Υλικών του Οπλικού Συστήματος ΒΕΛΟΣ». Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 424.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (24%), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ή στο ποσό των 525.760,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/03/2022
Τελευταία τροποποίηση: 13/05/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/06/2022