Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.21/19 για την προμήθεια «Οχημάτων–Μηχανημάτων » – ΑΔΑ : ΩΥΕΜ6-7ΓΦ.

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια  «Οχημάτων–Μηχανημάτων (Περονοφόρων,  Σαρώθρου,  Μίνι Φορτωτή,  Φορτωτή Εκσκαφέα  και  Μικρολεωφορείων»), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.144.000,00 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ : ΩΥΕΜ6-7ΓΦ

 

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.21/19) για την Προμήθεια Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 προς Κάλυψη Αναγκών ΣΙ-ΣΜΥΑ

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ Προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο ως προς την τιμή (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος, για την προμήθεια Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 προς κάλυψη αναγκών ΣΙ και ΣΜΥΑ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 62376-ΙΞΠ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21_19 ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ _ΑΑ_

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 26/19 της 206ΠΑΥ για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Χρυσούπολης» ΑΔΑ: 69ΨΒ6-ΚΗΑ

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 69ΨΒ6-ΚΗΑ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 27/19 της 206ΠΑΥ για την Παροχή Υπηρεσιών Εκτέλεσης Εργασιών με Χρήση Πλωτού Γερανού, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Χρυσούπολης» ΑΔΑ: ΩΨΨΡ6-69Β

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την παροχή υπηρεσιών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΨΨΡ6-69Β

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 115 ΠΜ για την Προμήθεια Πυροσβεστήρων – Κανάβινων Σωλήνων (Δ.16/2019) με ΑΔΑ: 6ΡΤΔ6-52Α

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για κάθε είδος (ήτοι χαμηλότερη τιμή ανά είδος), για την προμήθεια αγαθών θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΡΤΔ6-52Α

 

Απόφαση Κατακύρωσης, Ματαίωσης & 2ης Επανάληψης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.10.1/19) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια ΑναψυκτικώνΧυµών-Μπιρών με ΑΔΑ: 62256-115

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει 2ο Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό υπ’ αριθµ. 10.2/2019, µε τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ∆.10.1/2019, σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 117 του ιδίου νόµου, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από  οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος (ήτοι τη χαµηλότερητιµή ανά είδος), για την περιοδική προµήθεια αναψυκτικών-χυµών-µπιρών, για τιςανάγκες της 115ΠΜ, για πενήντα τρία (53) είδη της ∆ιακήρυξης ∆.10.1/19 ήτοι για ταείδη µε α/α 1-41, 43-44, 46-52, 56, 58 και 59 της ∆ιακήρυξης ∆.10.1/19, συνολικήςπροϋπολογισθείσας αξίας για δύο (2) έτη 37.400,00€, µη συµπεριλαµβανοµένουΦΠΑ. Όροι και προδιαγραφές του ∆.10.2/19 ως τα Παραρτήµατα της παρούσας. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας δύο (2) ετών χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 62256-115

Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.21/19) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Μίσθωση Χώρων για την Εγκατάσταση Μηχανημάτων Αυτόματων Πωλητών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας – ΑΔΑ: 6ΚΧΔ6-Χ39

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση χώρων για την εγκατάσταση δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αυτόματων πωλητών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (υψηλότερο συνολικό μηνιαίο μίσθωμα), για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – 1ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ – Μ.ΑΤΑ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ) με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας δύο (2) ετών και τη δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 02/19 201 ΚΕΦΑ

Το 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί εκ νέου ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για την σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού για την ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου) οδικής μεταφοράς υλικών της ΠΑ από και προς χώρες της Ευρώπης.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και ΦΠΑ.Σημειώνεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις στο άρθρο 13 του παραρτήματος “Γ”.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ

 

 

 

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄αριθμ. Δ.20/19 για την Προμήθεια Οχημάτων (ΑΔΑ: 6Π116-ΤΦΦ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας(ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού  μέσω  της  πλατφόρμας του  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με  σκοπό  τη  σύναψη  σύμβασης για την «Προμήθεια  Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης και Οκτώ (8) Διπλοκάμπινων Οχημάτων (PICK UP)», συνολικής προϋπολογισθείσας  αξίας  1.006.000,00€, απαλλασσομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων νόμιμων κρατήσεων

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/19) της 135 ΣΜ για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών με ΑΔΑ: ΩΜΓ66-ΓΚΞ

Η 135 ΣΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη συνολική (ετήσια) τιμή, χωρίς να υπερβαίνεται η
προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων –
Πουλερικών ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας, για κάλυψη αναγκών της 135 ΣΜ
με την υπογραφή σύμβασης χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΜΓ66-ΓΚΞ