ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 02/19 201 ΚΕΦΑ

Το 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί εκ νέου ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για την σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού για την ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου) οδικής μεταφοράς υλικών της ΠΑ από και προς χώρες της Ευρώπης.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και ΦΠΑ.Σημειώνεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις στο άρθρο 13 του παραρτήματος “Γ”.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ

 

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/08/2019
Τελευταία τροποποίηση: 14/08/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/08/2019