Απόφαση Κατακύρωσης, Ματαίωσης & 2ης Επανάληψης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.10.1/19) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια ΑναψυκτικώνΧυµών-Μπιρών με ΑΔΑ: 62256-115

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει 2ο Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό υπ’ αριθµ. 10.2/2019, µε τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ∆.10.1/2019, σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 117 του ιδίου νόµου, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από  οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος (ήτοι τη χαµηλότερητιµή ανά είδος), για την περιοδική προµήθεια αναψυκτικών-χυµών-µπιρών, για τιςανάγκες της 115ΠΜ, για πενήντα τρία (53) είδη της ∆ιακήρυξης ∆.10.1/19 ήτοι για ταείδη µε α/α 1-41, 43-44, 46-52, 56, 58 και 59 της ∆ιακήρυξης ∆.10.1/19, συνολικήςπροϋπολογισθείσας αξίας για δύο (2) έτη 37.400,00€, µη συµπεριλαµβανοµένουΦΠΑ. Όροι και προδιαγραφές του ∆.10.2/19 ως τα Παραρτήµατα της παρούσας. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας δύο (2) ετών χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 62256-115

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/08/2019
Τελευταία τροποποίηση: 27/08/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/09/2019