Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.21/19) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Μίσθωση Χώρων για την Εγκατάσταση Μηχανημάτων Αυτόματων Πωλητών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας – ΑΔΑ: 6ΚΧΔ6-Χ39

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση χώρων για την εγκατάσταση δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αυτόματων πωλητών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (υψηλότερο συνολικό μηνιαίο μίσθωμα), για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – 1ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ – Μ.ΑΤΑ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ) με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας δύο (2) ετών και τη δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη.

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/08/2019
Τελευταία τροποποίηση: 16/08/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/08/2019