Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 26/19 της 206ΠΑΥ για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Χρυσούπολης» ΑΔΑ: 69ΨΒ6-ΚΗΑ

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 69ΨΒ6-ΚΗΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/08/2019
Τελευταία τροποποίηση: 30/08/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/09/2019