∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.21/19) για την Προμήθεια Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 προς Κάλυψη Αναγκών ΣΙ-ΣΜΥΑ

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ Προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο ως προς την τιμή (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος, για την προμήθεια Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 προς κάλυψη αναγκών ΣΙ και ΣΜΥΑ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 62376-ΙΞΠ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21_19 ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ _ΑΑ_

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/08/2019
Τελευταία τροποποίηση: 30/08/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/09/2019