Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/19) της 135 ΣΜ για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών με ΑΔΑ: ΩΜΓ66-ΓΚΞ

Η 135 ΣΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη συνολική (ετήσια) τιμή, χωρίς να υπερβαίνεται η
προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων –
Πουλερικών ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας, για κάλυψη αναγκών της 135 ΣΜ
με την υπογραφή σύμβασης χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΜΓ66-ΓΚΞ

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/08/2019
Τελευταία τροποποίηση: 14/08/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/08/2019