Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄αριθμ. Δ.20/19 για την Προμήθεια Οχημάτων (ΑΔΑ: 6Π116-ΤΦΦ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας(ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού  μέσω  της  πλατφόρμας του  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με  σκοπό  τη  σύναψη  σύμβασης για την «Προμήθεια  Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης και Οκτώ (8) Διπλοκάμπινων Οχημάτων (PICK UP)», συνολικής προϋπολογισθείσας  αξίας  1.006.000,00€, απαλλασσομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων νόμιμων κρατήσεων

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/08/2019
Τελευταία τροποποίηση: 01/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/11/2019