Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 27/19 της 206ΠΑΥ για την Παροχή Υπηρεσιών Εκτέλεσης Εργασιών με Χρήση Πλωτού Γερανού, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Χρυσούπολης» ΑΔΑ: ΩΨΨΡ6-69Β

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την παροχή υπηρεσιών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΨΨΡ6-69Β

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/08/2019
Τελευταία τροποποίηση: 30/08/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/09/2019