Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 115 ΠΜ για την Προμήθεια Πυροσβεστήρων – Κανάβινων Σωλήνων (Δ.16/2019) με ΑΔΑ: 6ΡΤΔ6-52Α

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για κάθε είδος (ήτοι χαμηλότερη τιμή ανά είδος), για την προμήθεια αγαθών θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΡΤΔ6-52Α

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/08/2019
Τελευταία τροποποίηση: 27/08/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/09/2019