Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.21/19 για την προμήθεια «Οχημάτων–Μηχανημάτων » – ΑΔΑ : ΩΥΕΜ6-7ΓΦ.

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια  «Οχημάτων–Μηχανημάτων (Περονοφόρων,  Σαρώθρου,  Μίνι Φορτωτή,  Φορτωτή Εκσκαφέα  και  Μικρολεωφορείων»), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.144.000,00 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ : ΩΥΕΜ6-7ΓΦ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/08/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/11/2019