Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/2020) για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών RITUXIMAB C/S.SOL.IN 100MG/10ML και RITUXIMAB C/S.SOL.IN 500MG/50ML για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΦΝΘ6-ΡΦΥ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΦΝΘ6-ΡΦΥ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.14/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του τμήματος της Επεμβατικής Ακτινολογίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – AΔΑ: ΨΤΟΔ6-ΟΕΔ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΤΟΔ6-ΟΕΔ

 

 

 

 

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.11/2020) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Κοτόπουλων προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ ΑΔΑ:ΩΒΥΒ6-ΗΛ9

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Κοτόπουλων προς
κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, ως τα είδη
του Πίνακα του Άρθρου «1» του Παραρτήματος «Β», με έγγραφες ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, προσφορά ως κατωτέρω:
α. Για τα είδη με Α/Α 1,2 και 3 όπως περιγράφονται στο
Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το
υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα δοθεί, επί
της Μέσης Λιανικής Τιμής του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιμών που εκδίδεται
από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.
β. Για το είδος με Α/Α 4 όπως περιγράφεται στο Άρθρο
1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή κατ’ είδος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%92%CE%A5%CE%926-%CE%97%CE%9B9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 21/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415 – ΑΔΑ : ΩΗΜΖ6-ΩΘΓ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναλήπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.22/19, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την “Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415” συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας € 1.980.000,00 απαλλασσόμενου του ΦΠΑ

Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 17/20 Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΠΑ»-ΑΔΑ:ΩΡΜΠ6-597

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία   ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών για την “Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας προς κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΠΑ.” προϋπολογισθείσας αξίας 719.230,31 € (σε βάθος διετίας) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων  6,27868 % και του αναλογούντος  ΦΠΑ.

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 15/20 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού ‘’INERTIAL SYST LRU 1’’, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν:19EC84)

Τo 201KΕΦΑ προκηρύσσει  επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (O/N:19EC84).

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΔΑ ΨΤ4Μ6-ΚΒΜ

 

 

Διακήρυξη Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. για την κατασκευή του έργου : «Διακίνηση Πληροφοριών Στόχων των Radar ΣΑΕ σε Πρωτόκολλο AWCIES» (Δ-970Ν)

Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ), του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προκηρύσσει με διεθνή μειοδοτικό Νατοϊκό διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «Διακίνηση Πληροφοριών Στόχων των Radar ΣΑΕ σε Πρωτόκολλο AWCIES» (Δ-970Ν) , προϋπολογισμού 4.210.000,00 ΕΥΡΩ, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς οδηγίας AC/4-D/2261 (1996 Edition) του ΝΑΤΟ και συμπληρωματικά του Ν. 4412/16. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/20) της Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Νωπών Ψαριών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ)-ΑΔΑ: ΨΩΛ26-ΥΧ0

Η Δ.Ο.Υ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Νωπών Ψαριών, CPV [03311000-2] ως τα είδη του Πίνακα Παραρτήματος «Β», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΩΛ26-ΥΧ0

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ επί Σχεδίου Ειδικών Όρων – Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ανάδειξη Αναδόχων για  την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της Π.Α. στον εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator –F/S) των Α/Φ- Ε/Π της Π.Α.»– ΑΔΑ : Ω0ΝΦ6-Χ2Λ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου ειδικών όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών  επικείμενου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχων για  την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της Π.Α. στον εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator –F/S) των Α/Φ- Ε/Π της Π.Α.»

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν  τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τα σημεία στους όρους – απαιτήσεις της Υπηρεσίας, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 16/20 Ηλεκτρονικός Aνοικτός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 251 ΓΝΑ»(ΑΔΑ:ΩΓΩΒ6-ΘΟΡ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία  επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη σύμβασης διάρκειας ενός  (1) έτους, για την«Παροχή Υπηρεσιών  Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων του 251 ΓΝA» προϋπολογισθείσας αξίας 263.442,96 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων  6,27868 % και του αναλογούντος  ΦΠΑ.