Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 15/20 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού ‘’INERTIAL SYST LRU 1’’, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν:19EC84)

Τo 201KΕΦΑ προκηρύσσει  επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (O/N:19EC84).

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΔΑ ΨΤ4Μ6-ΚΒΜ

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 26/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/06/2020