Διακήρυξη υπ’ αριθμό 03/24 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Φέτας ΠΟΠ Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) – ΑΔΑ : ΨΞ706-Ψ9Τ

H ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Φέτας ΠΟΠ προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ), προϋπολογισθείσας αξίας ποσού Ευρώ Πενήντα Πέντε Χιλιάδων Εκατόν Ενενήντα Τριών και Εβδομήντα Δύο Λεπτών (55.193,72€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων για την τροφοδοσία κρατήσεων (ποσοστού 0,1036%) και του αναλογούντος ΦΠΑ 13%,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα (χαμηλότερη) από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος και για τη συνολική ζητούμενη ποσότητα αυτού.

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/04/2024
Τελευταία τροποποίηση: 30/04/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 30/05/2024