Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.03/24 της 116ΠΜ για την Προμήθεια Υλικών Γενικών Επισκευών Συστημάτων Βυθιζόμενου Συρματόσχοινου – ΑΔΑ: 9ΥΘΝ6-ΚΞΥ

Η 116ΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια υλικών γενικών επισκευών  συστημάτων βυθιζόμενου συρματόσχοινου, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 951.045,27€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 9ΥΘΝ6-ΚΞΥ

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ 24PROC014701634

9ΥΘΝ6-ΚΞΥ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 01/05/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 05/06/2024