Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.01/24 της 111ΠΜ για την Προμήθεια και Εγκατάσταση 2 Μετατροπέων Συχνότητας και την Αποξήλωση Ενός ΕΚ/ΕΝ- ΑΔΑ: 6ΩΕ36-Λ32

Η 111ΠΜ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) μετατροπέων συχνότητας και την αποξήλωση ενός (1) ΕΚ/ΕΝ, συνολικής   προϋπολογισθείσας αξίας 49.984,40€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 6ΩΕ36-Λ32

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ 24PROC014693455

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 01/05/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/05/2024