∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.11/2020) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Κοτόπουλων προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ ΑΔΑ:ΩΒΥΒ6-ΗΛ9

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Κοτόπουλων προς
κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, ως τα είδη
του Πίνακα του Άρθρου «1» του Παραρτήματος «Β», με έγγραφες ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, προσφορά ως κατωτέρω:
α. Για τα είδη με Α/Α 1,2 και 3 όπως περιγράφονται στο
Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το
υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα δοθεί, επί
της Μέσης Λιανικής Τιμής του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιμών που εκδίδεται
από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.
β. Για το είδος με Α/Α 4 όπως περιγράφεται στο Άρθρο
1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή κατ’ είδος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%92%CE%A5%CE%926-%CE%97%CE%9B9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/06/2020