Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 21/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415 – ΑΔΑ : ΩΗΜΖ6-ΩΘΓ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναλήπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.22/19, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την “Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415” συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας € 1.980.000,00 απαλλασσόμενου του ΦΠΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 03/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/09/2020