Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.14/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του τμήματος της Επεμβατικής Ακτινολογίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – AΔΑ: ΨΤΟΔ6-ΟΕΔ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΤΟΔ6-ΟΕΔ

 

 

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/06/2020