ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 16/20 Ηλεκτρονικός Aνοικτός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 251 ΓΝΑ»(ΑΔΑ:ΩΓΩΒ6-ΘΟΡ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία  επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη σύμβασης διάρκειας ενός  (1) έτους, για την«Παροχή Υπηρεσιών  Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων του 251 ΓΝA» προϋπολογισθείσας αξίας 263.442,96 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων  6,27868 % και του αναλογούντος  ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 21/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/06/2020