Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ επί Σχεδίου Ειδικών Όρων – Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ανάδειξη Αναδόχων για  την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της Π.Α. στον εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator –F/S) των Α/Φ- Ε/Π της Π.Α.»– ΑΔΑ : Ω0ΝΦ6-Χ2Λ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου ειδικών όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών  επικείμενου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχων για  την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της Π.Α. στον εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator –F/S) των Α/Φ- Ε/Π της Π.Α.»

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν  τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τα σημεία στους όρους – απαιτήσεις της Υπηρεσίας, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 09/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/06/2020