Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/2020) για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών RITUXIMAB C/S.SOL.IN 100MG/10ML και RITUXIMAB C/S.SOL.IN 500MG/50ML για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΦΝΘ6-ΡΦΥ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΦΝΘ6-ΡΦΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/06/2020