Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/20) της Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Νωπών Ψαριών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ)-ΑΔΑ: ΨΩΛ26-ΥΧ0

Η Δ.Ο.Υ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Νωπών Ψαριών, CPV [03311000-2] ως τα είδη του Πίνακα Παραρτήματος «Β», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΩΛ26-ΥΧ0

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 25/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/06/2020