Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων ΠΕΔ-Α-2533 για τη Συντήρηση των Μετεωρολογικών Radar- ΑΔΑ 61ΑΣ6-ΚΧ0

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ), ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση επί της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων ΠΕΔ-Α-2533 για τη Συντήρηση των Μετεωρολογικών Radar.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ : 61ΑΣ6-ΚΧ0

Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.03/20) της Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Κοπή – Αποκομιδή Ξυλείας Στρατοπέδου ΑΤΑ- ΑΔΑ: ΨΓ4Ρ6-084

Η Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, οι οποίες θα συνεχιστούν με προφορικές στα Γραφεία του Τμ. Προμηθειών της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά Χ.Κ.Μ είδους ξύλου από την άπαξ κοπή – αποκομιδή ξυλείας δέντρων (σε ποσοστό 35% πεύκο και 65% ακακία και λεύκα) που βρίσκονται στο χώρο του Στρατοπέδου του ΑΤΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΓ4Ρ6-084

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/20) της Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Τριών (3) Σετ Τηλεπικοινωνιακών Δεκτών (Ερευνητριών Η/Μ Φάσματος) μετά Κεραιών και Ηχείων για Κάλυψη Αναγκών της 140ΣΕΠΗΠ- ΑΔΑ: Ψ7ΝΣ6-Δ2Φ

Η Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας προκηρύσσει  συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία) για την προμήθεια Τριών (3) Σετ Τηλεπικοινωνιακών Δεκτών (Ερευνητριών Η/Μ Φάσματος) μετά Κεραιών και Ηχείων για Κάλυψη Αναγκών της 140ΣΕΠΗΠ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ7ΝΣ6-Δ2Φ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/20) της Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Υποβρύχιων Ελαστικών Αγωγών Καυσίμου και Παρελκόμενων Αγκυροβολίου Νο3 Β.Κ. Αντίκυρας- ΑΔΑ: Ω0Κ46-ΥΡΗ

Η Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή (η οποία θα προκύπτει χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την προμήθεια Υποβρύχιων Ελαστικών Αγωγών Καυσίμου και Παρελκόμενων Αγκυροβολίου Νο3 Β.Κ. Αντίκυρας, προς κάλυψη αναγκών της ΔΑΚ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με  ΑΔΑ: ΩΟΚ46-ΥΡΗ

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.01/2020) για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες
ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά ως κατωτέρω:
α. Για τα είδη με Α/Α 1,2,3,4,5,6,7,8 όπως περιγράφονηται στο Άρθρο 1
των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα δοθεί, επί της Μέσης
Λιανικής Τιμής του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιμών που εκδίδεται από τη Γενική
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.
β. Για τα είδη με Α/Α 9,10,11,12,13,14,15,16 όπως περιγράφονται στο
Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 640Μ6-ΛΨΡ

ΤΕΛΙΚΟ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_01_2020_ΓΙΑ_ΚΤΨ_ΛΑΧΑΝΙΚΑ _ΑΑ_

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Έξι (6) Οδοντιατρικών Εδρών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS»

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια «Έξι (6) Οδοντιατρικών Εδρών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας €75.000,00 συμπεριλαμβανομένου των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΧΜΠ6-Ξ4Ω

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 105/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών MBEU,Συγκροτήματος Καθισμάτων, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (Ο/Ν: 193445)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 135/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Spark Plug,Συγκροτήματος Ignition, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 193532)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 133/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού AXLE MLG, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 193549)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 134/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Torque ARM-MLG, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 193550)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια