Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/20) της Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Υποβρύχιων Ελαστικών Αγωγών Καυσίμου και Παρελκόμενων Αγκυροβολίου Νο3 Β.Κ. Αντίκυρας- ΑΔΑ: Ω0Κ46-ΥΡΗ

Η Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή (η οποία θα προκύπτει χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την προμήθεια Υποβρύχιων Ελαστικών Αγωγών Καυσίμου και Παρελκόμενων Αγκυροβολίου Νο3 Β.Κ. Αντίκυρας, προς κάλυψη αναγκών της ΔΑΚ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με  ΑΔΑ: ΩΟΚ46-ΥΡΗ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/01/2020
Τελευταία τροποποίηση: 24/01/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/02/2020