Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Έξι (6) Οδοντιατρικών Εδρών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS»

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια «Έξι (6) Οδοντιατρικών Εδρών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας €75.000,00 συμπεριλαμβανομένου των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΧΜΠ6-Ξ4Ω

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/01/2020
Τελευταία τροποποίηση: 29/01/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/04/2020