∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.01/2020) για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες
ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά ως κατωτέρω:
α. Για τα είδη με Α/Α 1,2,3,4,5,6,7,8 όπως περιγράφονηται στο Άρθρο 1
των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα δοθεί, επί της Μέσης
Λιανικής Τιμής του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιμών που εκδίδεται από τη Γενική
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.
β. Για τα είδη με Α/Α 9,10,11,12,13,14,15,16 όπως περιγράφονται στο
Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 640Μ6-ΛΨΡ

ΤΕΛΙΚΟ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_01_2020_ΓΙΑ_ΚΤΨ_ΛΑΧΑΝΙΚΑ _ΑΑ_

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/01/2020
Τελευταία τροποποίηση: 24/01/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/02/2020