Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/20) της Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Τριών (3) Σετ Τηλεπικοινωνιακών Δεκτών (Ερευνητριών Η/Μ Φάσματος) μετά Κεραιών και Ηχείων για Κάλυψη Αναγκών της 140ΣΕΠΗΠ- ΑΔΑ: Ψ7ΝΣ6-Δ2Φ

Η Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας προκηρύσσει  συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία) για την προμήθεια Τριών (3) Σετ Τηλεπικοινωνιακών Δεκτών (Ερευνητριών Η/Μ Φάσματος) μετά Κεραιών και Ηχείων για Κάλυψη Αναγκών της 140ΣΕΠΗΠ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ7ΝΣ6-Δ2Φ

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/01/2020
Τελευταία τροποποίηση: 29/01/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/02/2020