Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 37/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Liquid Oxygen, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν:19EE07)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N:19ΕE07).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 36/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Εργοστασιακής Συντήρησης, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π BELL-212 (Ο/Ν:193010)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π BELL-212 (Ο/Ν: 193010)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 35/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Εφαρμογής ASB 05.01.10, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν: 193152)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή για προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 34/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού T/R Blades, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν: 193130)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π AB-205.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 33/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού CYLINDER OXYGEN,Συγκροτήματος Οξυγόνωσης Θαλάμου, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 193158)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή για προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 32/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού LIFE RAFT, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν: 193167)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 31/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού RSPU, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:18EB49)

To 201 KEΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:18ΕΒ49)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 30/19 του 201ΚΕΦΑ για την Γενική Επισκευή (ΟΗ) Υλικού Fuel Boost Pump, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:19EA07)

To 201 KEΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την γενική επισκευή (ΟΗ) υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:19ΕΑ07).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 12/2019 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Εστιαστορίου – ΑΔΑ: ΨΨ046-001

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης-πλαίσιο, για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εστιατορίου, για την κάλυψη απαιτήσεων Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Τροφοδοσίας Μ.ΓΕΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος.

Διαγωνισμός Έργου «Καθαρισμός Δεξαμενών Καυσίμου Α/Δ Ηρακλείου και Α/Δ Τανάγρας» (ΜΟΝ. ΑΤΑ-18-01)

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό έργου: «Καθαρισμός Δεξαμενών Καυσίμου Α/Δ Ηρακλείου και Α/Δ Τανάγρας» (ΜΟΝ. ΑΤΑ-18-01) με αριθμό συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 81580.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΟΓΜ6-ΣΗΑ

TΕΥΔ

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Μελέτη