Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 12/2019 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Εστιαστορίου – ΑΔΑ: ΨΨ046-001

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης-πλαίσιο, για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εστιατορίου, για την κάλυψη απαιτήσεων Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Τροφοδοσίας Μ.ΓΕΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/05/2019