Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 30/19 του 201ΚΕΦΑ για την Γενική Επισκευή (ΟΗ) Υλικού Fuel Boost Pump, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:19EA07)

To 201 KEΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την γενική επισκευή (ΟΗ) υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:19ΕΑ07).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/05/2019